Tondix

Make: 

Tondix

Type: 

Hand

Design: 

Sidewheel

Frame Colour: